Skogens tio budord The Forest’s Ten Commandments


1. Du skall se skogen som ett lån från framtiden.

You shall see the forest as a loan from the future.

2. Du skall utöva din frihet genom att ta ansvar för skogen som ekosystem.

You shall exercise your freedom by caring for the forest as ecosystem.

3. Du skall respektera den biologiska mångfalden på det att det må gå dig och dina efterkommande väl.

You shall respect biodiversity so that you and your offspring may flourish.

4. Du skall inte utrota arter eller förstöra deras livsmiljöer.

You shall not eradicate species or destroy their habitat.

5. Du skall ha kunskap om skogens värden så att du kan säkerställa dem för framtiden.

You shall learn about the values in the forest so that you can preserve them for the future.

6. Du skall sköta skogen så att den möjliggör kommande generationers tillgång till växter, djur och svampar, kulturmiljöer, friluftsliv och andra värden.

You shall care for the forest so that it allows future generations to have access to plants, animals and fungi, cultural environments, outdoor life and other values.

7. Du skall inte avverka mer skog än att skogens kontinuitet över århundradena bevaras.

You shall not cut down so much wood that the forest’s continual flourishing across the centuries is in danger.

8. Du skall avsätta en stor del av skogen för den biologiska mångfalden vilket också har goda effekter för skogen som kolsänka.

You shall reserve a large portion of the forest for biodiversity which also has good effects for the forest as carbon sink.

9. Du skall respektera urfolket samernas rätt till mark, flyttvägar och bete för renarna.

You shall respect the indigenous Sámi people’s right to land, migration routs and food for their reindeer.

10. Du skall värna din nästas välfärd såsom den skog du brukar.

You shall care for your neighbor’s well as much as for the forest you use.

Professor in Theology Ninna Edgardh, Professor in Forest Ecology Ola Engelmark and thousands of friends in Sweden in a growing movement for the forest.